Cursus

Algemene informatie
Eerste Hulp is de hulp die, in afwachting van deskundige hulp, op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens.

Om dit verantwoord te doen, is het noodzakelijk om te weten wat niet en wat juist wel gedaan moet worden en hoe moet worden gehandeld. De hiervoor noodzakelijke kennis wordt onderwezen op een aantal verschillende cursussen.

  • De basiscursus leidt op voor het Diploma Eerste Hulpverlener. Zowel de cursus als het examen voldoen aan de van overheidswege gestelde eisen, die neergelegd zijn in een officiële regeling. Als gedelegeerde van het Ministerie van VWS is het Oranje Kruis verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van die regeling.
    Het behaalde diploma geeft de cursist de waarborg dat hij op verantwoorde wijze aan zijn hulpplicht kan voldoen.
  • De verworven kennis dient ieder jaar door het volgen van een vervolgcursus op peil te worden gehouden. Alleen op deze manier kan de geldigheidsduur van het diploma verlengd worden.

Bedrijven moeten voldoen aan de eisen van de Arbo-wet. Afhankelijk van de aard van het bedrijf zijn een of meerdere hulpverleners vereist.

Een bedrijfshulpverlener draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en derden binnen een bedrijf. Bij calamiteiten moet hij in staat zijn die hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zoveel mogelijk te voorkomen en levensreddend kunnen handelen. Een Diploma Eerste Hulpverlener is een van de mogelijkheden hiervoor.

De opleidingen vinden plaats conform de vastgestelde richtlijnen van Het Oranje Kruis, de Nederlandse (NRR) en de Europese Reanimatie Raad (ERC) en NIBHV.

Alle opleidingen zullen starten op het moment dat er voldoende aanmeldingen binnen zijn.

Indien u zich wilt afmelden kunt u contact opnemen met ons via opleidingen@ehbomuntendam.nl. Tot twee weken voor de cursusdag kunt u zich gratis afmelden. Meldt u zich tussen de 14e en de 3e dag voor de cursus af? Dan wordt 50% van de cursus in rekening gebracht. Meldt u zich af in de laatste 48 uur voor aanvang van de cursus? In dit geval wordt 100% van de cursus in rekening gebracht.

Tip:
Bij sommige ziektekostenverzekeringen kunt u (een gedeelte van) de kosten voor de cursus terug krijgen. Kijk daarom even goed bij uw aanvullende verzekering of het erbij staat. U krijgt dan van ons een factuur die u op kunt sturen naar uw verzekeringsmaatschappij.